Thứ 6, 19/08/2022 
 17:43:25

Giới thiệu

Bạn đánh giá: 3 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Xí  nghiệp Toa xe Đà Nẵng ( Tiền thân là Đoạn Toa xe Đà Nẵng ) được thành lập theo quyết định số: 1801/TC-NS ngày 01/10/1976 của Tổng cục Đường Sắt (nay là Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam)

1. Lịch sử hình thành và phát triển (06 giai đoạn) . 

Giai đoạn tiếp quản những ngày đầu sau giải phóng tháng 4/1975 –10/1976 Trực thuộc Ban Quân quản khu hỏa xa Đà Nẵng   

  Sau ngày Thành phố Đà Nẵng giải phóng, tháng 4/1975, một số cán bộ từ trên núi xuống và đoàn cán bộ gồm các chuyên gia : cầu, đường, toa xe, thông tin tín hiệu ,… của Ngành Đường sắt từ Miền Bắc vào đã nhanh chóng tiếp quản Ty cơ xa Đà Nẵng (cũ), trong đó có xa xưởng sửa chữa Đầu máy, toa xe, một mặt bảo quản giữ gìn trang thiết bị hiện có, một mặt nhanh chóng khôi phục lại từng cơ sở vật chất, sửa chữa từng từng toa xe để đưa ra vận dụng .

Giai đoạn thành lập, trực thuộc Ban quản lý đường sắt II từ tháng 10/1976 –tháng 6/1985.

  Để phù hợp với tính chất, đặc thù sản xuất, gấp rút phục vụ nhu cầu vận tải, Ngày 01 tháng 10 năm 1976, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường sắt ra quyết định số 1801/TC-NS thành lập Đoạn Toa xe Đà Nẵng tiền thân Xí nghiệp Toa xe Đà Nẵng ngày nay, đượcđặt trực thuộc Ban quản lý đường sắt II - quản lý tuyến đường sắt Đà Nẵng - Huế . Giám đốc đầu tiên của Xí nghiệp là  ông Nguyễn Hội .

   Ngày 1 tháng 10 năm 1976 cũng chính là mốc đánh dấu ngày ra đời của Xí nghiệp Toa xe Đà Nẵng ngày nay.

   Đoạn Toa xe Đà Nẵng khi mới thành lập có nhiệm vụ:

   - Tổ chức quản lý và vận dụng các loại toa xe thuộc Ban quản lý đường sắt II giao, phục vụ yêu cầu vận tải.

   - Tổ chức khám sửa chữa toa xe và cứu chữa tai nạn đầu máy toa xe đang vận dụng trong trong phạm vi lãnh thổ của Ban quản lý đường sắt II bảo đảm an toàn chạy tầu và giải quyết thông đường.

   - Tổ chức sửa chữa định kỳ toa xe theo kế hoạch của Ban quản lý ĐSII giao , đảm bảo trạng thái chất lượng tốt phục vụ kịp thời yêu cầu vận tải của Ban quản lý ĐS II cũng như toàn Tổng cục .

    - Quản lý khai thác, bảo dưỡng sửa chữa các phương tiện thiết bị và tài sản khác .

  Tổ chức chỉnh bị các đoàn xe của Đoạn quản lý đảm bảo cung cấp các ram tầu với chất lượng tốt, sạch sẽ, bảo đảm chạy tầu an toàn .

  Ngày 8/4/1983,Tổng cục đường sắt ra quyết định số 229/ĐS-TC sáp nhập Đoạn công tác trên tầu Đà Nẵng với Đoạn Toa xe Đà Nẵng  kể từ ngày 1/5/1983 và gọi tên là  Đoạn Toa xe Đà Nẵng .

   Giai đoạn này Xí nghiệp quản lý 02 Phân xưởng (sửa chữa,Cơ điện) và 05 trạm Khám chữa toa xe ( Huế , Lăng Cô, Đà Nẵng; Quảng Ngãi, Diêu Trì ) 01 tổ KCTX (Kim Liên) và 02 Trạm Công tác trên tầu (Đà Nẵng, Diêu Trì). Phạm vi hoạt động của Xí nghiệp đối với hệ Vận dụng toa xe là từ  Ga Huế đến Ga Diêu Trì , đối với hệ tầu là tuyến đường sắt Thống Nhất - Hà Nội – Sài Gòn 

Giai đoạn trực thuộc Công ty Vận tải đường sắt 4  từ tháng 6/1985 đến tháng 4/1988

   Ngày 22/6/1985,Tổng cục đường sắt ra quyết định số 283/ĐS-TC tách bộ phận công tác trên tầu của Đoạn Toa xe Đà Nẵng chuyển giao Công ty VTĐS 4 đảm nhận kể từ ngày 1/7/1985 và Đoạn Toa xe Đà Nẵng đổi tên thành Xí nghiệp Toa xe Đà Nẵng .

   Ngày 16/4/1986,Tổng cục đường sắt ra quyết định số 181/ĐS-TC sáp nhập Xí nghiệp Toa xe Đà Nẵng với Xí nghiệp Đầu máy Đà nẵng thành Xí nghiệp vận dụng Đầu máy toa xe Đà Nẵng .

   Giai đoạn này Xí nghiệp có 02 Phân xưởng ( sửa chữa , Cơ điện ) và 05 trạm KCTX ( Huế, Lăng Cô, Đà Nẵng; Quảng Ngãi , Diêu Trì ) 01 tổ KCTX (Kim Liên) và 02 Trạm Công tác trên tầu (Đà Nẵng, Diêu Trì). Phạm vi hoạt động của Xí nghiệp đối với hệ KCTX từ  Huế đến Diêu Trì, đối với hệ tầu là Đà Nẵng - Sài Gòn - Hà Nội

Giai đoạn trực thuộc Xí nghiệp Liên hợp Vận tải Đường sắt II từ tháng 4/1988 đến tháng 7/2003

   Ngày 10/4/1988, Bộ Giao thông vận tải ra quyết định số 1160 QĐ/TCCB-LĐ tách Xí nghiệp đầu máy, Xí nghiệp Toa xe Đà Nẵng từ Xí nghiệp vận dụng Đầu máy toa xe Đà Nẵng  thành Xí nghiệp Đầu máy Đà Nẵng và Xí nghiệp Toa xe Đà Nẵng.

    Ngày 24/8/1989,Xí nghiệp Liên hợp Vận tải Đường sắt II ra quyết định số 605/TCCB-LĐ  chuyển giao bộ phận trưởng tầu hàng của 02 trạm Công tác trên tầu Diêu Trì và Đà Nẵng sang Xí nghiệp toa xe Đà Nẵng quản lý .

    Ngày 10/10/1991, Xí nghiệp Liên hợp Vận tải Đường sắt II ra quyết định số 1242/LH2-TCC-LĐ  chuyển giao nguyên trạng 2 đoàn xe khách đôi tầu ĐQ1-2 kể cả 106 CBCNV công tác trên tầu cho Xí nghiệp Toa xe Đà Nẵng điều hành quản lý .

     Giai đoạn này Xí nghiệp quản lý 02 Phân xưởng ( Sửa chữa , Cơ điện ), 06 trạm KCTX ( Đồng Hới, Huế, Lăng Cô, Đà Nẵng ; Quảng Ngãi, Diêu Trì ) 01 tổ KCTX (Kim Liên) và 01 Trạm Tầu Đà Nẵng . Phạm vi hoạt động của Xí nghiệp đối với hệ Vận dụng toa xe là từ ga Huế đến Ga Diêu Trì, đối với hệ tầu là từ Ga Đồng Hới đến Ga Sài Gòn,

Giai đoạn trực thuộc Công ty Vận tải hàng hóa đường sắt từ tháng 7/2003 đến tháng 3/2014 .

    Ngày 7/7/2003,Hội đồng quản trị Tổng Công ty ĐSVN ra quyết định số 02 QĐ/ĐS-TCCB-LĐ  về việc thành lập Công ty Vận tải hàng hóa đường sắt trên cơ sở tổ chức lại 3 Xí nghiệp Liên hợp vận tải đường sắt khu vực 1,2,3, và Xí nghiệp Toa xe Đà Nẵng trực thuộc Công ty Vận tải hàng hóa đường sắt .Tháng 12/2011 Công ty Vận tải hàng hóa đường sắt chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV vận tải hàng hóa Đường sắt, Xí nghiệp Toa xe Đà Nẵng là chi nhánh của Công ty .

    Ngày 20/8/2003,Tổng Công ty ĐSVN ra quyết định số 283/QĐ-TCC-LĐ về việc thành lập Xí nghiệp Toa xe khách Nẵng và chuyển giao bộ phận tầu khách  của Xí nghiệp kể cả 135 CBCNV công tác trên tầu cho Xí nghiệp Toa xe khách Đà Nẵng điều hành quản lý kể từ ngày 1/10/2003.

    Giai đoạn này Xí nghiệp quản lý 01 Phân xưởng ( sáp nhập PX Sửa chữa và PX Cơ điện thành PX Sửa chữa toa xe) và 07 trạm KCTX : Đồng Hới , Huế , Lăng Cô , Đà Nẵng ; Quảng Ngãi , Diêu Trì , Kim Liên và 01 Trạm tầu hàng Đà Nẵng. Phạm vi hoạt động của Xí nghiệp từ Ga Huế đến Ga Diêu Trì ,

Giai đoạn trực thuộc Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn từ tháng 3/2014 đến nay.

     Tháng 3/2014 Công ty TNHH MTV vận tải hàng hóa Đường sắt sáp nhập về Tổng Công ty ĐS VN, chuyển Xí nghiệp Toa xe Đà Nẵng về trực thuộc Công ty vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn kể từ ngày 01/4/2014.

      Ngày 6/6//2014, Xí nghiệp tổ chức lại sản xuất, giải thể Trạm tầu Đà Nẵng .

    Ngày 26/6/2014 Tổng Công ty ĐSVN ra quyết định số 794/QĐ-ĐS chuyển nguyên trạng 04 trạm Khám chữa toa xe : Đồng Hới, Đông Hà, Huế, Lăng Cô về Công ty Vận tải hành khách ĐS Hà Nội kể từ ngày 01/7/2014.

    Thực hiện Đề án tái cơ cấu, tháng 12/2014 Công ty vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn chuyển thành Công ty TNHH MTV vận tải Đường sắt Sài Gòn. Ngày 16/01/2015, Công ty TNHH MTV vận tải Đường sắt Sài Gòn ra quyết định số : 22/QĐ-VTSG thành lập chi nhánh Công ty TNHH MTV vận tải Đường sắt Sài Gòn - Xí nghiệp Toa xe Đà Nẵng và chuyển 02 Trạm KCTX : Nha trang, Tuy Hòa và trạm Quản lý Diêu Trì ( giao tiếp toa xe ) từ Xí nghiệp Toa xe Sài Gòn về Xí nghiệp Toa xe Đà Nẵng quản lý . Giai đoạn này Xí nghiệp quản lý 01 Phân xưởng ( PX Sửa chữa toa xe) và 06 trạm KCTX : Đà Nẵng ; Kim Liên, Đà Nẵng ,Quảng Ngãi, Diêu Trì ,Tuy Hòa, Nha Trang, số lao động gần 350 người . Phạm vi hoạt động của Xí nghiệp trên tuyến đường sắt Thống Nhất Bắc Nam là 603 km, từ Nam Ga Hải Vân Bắc đến Bắc ga Ga Ngã ba, 

   Tháng 2/2016, Công ty TNHH MTV vận tải Đường sắt Sài Gòn chuyển sang mô hình đa sở hữu và lấy tên là Công ty cổ phần vận tải Đường sắt Sài Gòn, Xí nghiệp Toa xe Đà Nẵng là chi nhánh của Công ty cổ phần từ đó đến nay .

 1. Tên gọi khi thành lập:

   a) Tên đầy đủ: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN – XÍ NGHIỆP TOA XE ĐÀ NẴNG.

   b) Tên gọi tắt: XÍ NGHIỆP TOA XE ĐÀ NẴNG

 2. Địa chỉ trụ sở chính: số 236 Hải Phòng, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.

 3. Xí nghiệp Toa xe Đà Nẵng là đơn vị phụ thuộc Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, có:

 a) Vốn và tài sản được Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn giao quản lý và sử dụng.

 b) Con dấu riêng và được mở tài khoản tại các ngân hàng trong nước theo các quy định của pháp luật có liên quan và Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn. 

 

VIDEO - CLIP

Đăng nhập

Dịch vụ 24/7

Email - Thư điện tử

Liên kết website

Lượt truy cập

537700
Hôm nay
Tổng tháng
Tổng
7
2647
537700

Online (15 minutes ago):3

 

BẢN QUYỀN THUỘC XÍ NGHIỆP TOA XE ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 236 Đường Hải phòng, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng  - Điện thoại : 0511.222.3166 - Fax: 05113.826.166  -  Website: http://www.toaxedanang.com.vn

Kết nối với chúng tôi: